نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لجنه، شماره شیت 7062-III ، فرمت jpg   (LAJANEH برگه  7062-III)