نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لردقان، شماره شیت 6153-II ، فرمت jpg   (LORDEGHAN برگه  6153-II)