نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لشگرک، شماره شیت 6361-IV ، فرمت jpg   (LASHGARAK برگه  6361-IV)