نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لنده، شماره شیت 6051-I ، فرمت jpg   (LANDEH برگه  6051-I)