نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لواسان، شماره شیت 6361-I ، فرمت jpg   (LAVASAN -E BOZORG برگه  6361-I)