نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لوجالی، شماره شیت 7565-II ، فرمت jpg   (LUJALI 1378 برگه  7565-II)