نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مارغ، شماره شیت 6843-I ، فرمت jpg   (MARAGH برگه  6843-I)