نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ماسال، شماره شیت 5864-IV ، فرمت jpg   (MASAL 1382 برگه  5864-IV)