نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ماسال، شماره شیت 5864-IV ، عکس هوایی برای تفکیک ملی مستثنیات (MASAL 1382 برگه  5864-IV)