نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ماه دشت، شماره شیت 6161-II ، فرمت jpg   (MAHDASHT 1377  برگه  6161-II)