نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ماه رود، شماره شیت 8154-III ، فرمت jpg   (MAHRUD برگه  8154-III)