نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ماه لار، شماره شیت 7560-III ، فرمت jpg   (MAHLAR برگه  7560-III)