نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مجن آباد، شماره شیت 8058-III ، فرمت jpg   (MAJNABAD برگه  8058-III)