نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 محلات، شماره شیت 6057-I ، فرمت jpg   (MAHALLAT برگه  6057-I)