نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 محمود آباد، شماره شیت 8060-I ، فرمت jpg   (MAHMUDABAD -E PAIN برگه  8060-I)