نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مراد آباد، شماره شیت 6953-II ، فرمت jpg   (MORADABAD برگه  6953-II)