نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرداب گاو خونی، شماره شیت 6554-II ، فرمت jpg   (MORDAB GHAVE KHONI برگه  6554-II)