نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرزداران ، شماره شیت 6561-III ، فرمت jpg   (MARZDARAN برگه  6561-III)