نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرزن آباد، شماره شیت 6262-1 ، با فرمت jpg