نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرسخون، شماره شیت 6250-I ، فرمت jpg   (MARASKHON برگه  6250-I) سال عکسبرداری 1334