نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرغ شاه، شماره شیت 6054-III ، عکس هوایی برای تفکیک زراعی از اراضی ملی (MARGH SHAH برگه  6054-III)