نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرغ شاه، شماره شیت 6054-III ، فرمت jpg   (MARGH SHAH برگه  6054-III)