نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرنجاب، شماره شیت 6358-I ، فرمت jpg   (MARANJAB برگه  6358-I)