نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مروست، شماره شیت 6850-IV ، فرمت jpg   (MARVAST برگه  6850-IV)