نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مزایجان، شماره شیت 6946-III ، فرمت jpg   (MAZAYJAN برگه  6946-III)