نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مزرعه ی نو، شماره شیت 6058-IV ، فرمت jpg   (MAZRA EH -YE NOW 1377 برگه  6058-IV)