نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مشک آباد، شماره شیت 6259-I ، فرمت jpg   (MOSHK ABAD برگه  6259-I)