نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مصر، شماره شیت 6958-II ، فرمت jpg   (MESR برگه  6958-II)