نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 معلمان  ، شماره شیت 6960-III ، فرمت jpg   (MOALLEMAN برگه  6960-III)