نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 معلم ابول، شماره شیت 7061-I ، فرمت jpg   (MOHAMMAD ABOWL برگه  7061-I)