نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 معلم کلایه، شماره شیت 6062-I ، فرمت jpg   (MOALLEM KALAYEH برگه  6062-I)