نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مفته، شماره شیت 7964-II ، فرمت jpg   (NAFTEH برگه  7964-II)