نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ملا حاجی، شماره شیت 7049-II ، فرمت jpg   (MOLLA HAJI برگه  7049-II)