نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ملکی، شماره شیت 8156-IV ، فرمت jpg   (MALEKI برگه  8156-IV)