نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ملک جوگین، شماره شیت 7941-II ، فرمت jpg   (MOLK -E JOWGIN برگه  7941-II)