نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مهر، شماره شیت 7462-IV ، فرمت jpg   (MEHR برگه  7462-IV)