نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مهرجان، شماره شیت 7057-III ، فرمت jpg   (MEHRJAN برگه  7057-III)