نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مهر زمین، شماره شیت 6059-IV ، فرمت jpg   (MEHREZAMIN 1376 برگه  6059-IV)