نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مهمانی، شماره شیت 7443-II ، فرمت jpg   (MEHMANI برگه  7443-II)