نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 موجن، شماره شیت 6962-IV ، فرمت jpg   (MOJEN برگه  6962-IV)