نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مورچه کورک، شماره شیت 6256-II ، فرمت jpg   (MURCHEH KHOWRT برگه  6256-II)