نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 موک سرخ، شماره شیت 8151-II ، فرمت jpg   (MOK -E SORKH برگه  8151-II)