نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 میان ده، شماره شیت 6747-II ، فرمت jpg   (MEYAN DEH برگه  6747-II)