نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 میداود بالا، شماره شیت 5952-I ، فرمت jpg   (MIDAVOD BALA برگه  5952-I)