نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 میلاجرد، شماره شیت 5859-III ، فرمت jpg   (MILAJERD برگه  5859-III)