نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 میناب، شماره شیت 7444-III ، فرمت jpg   (MINAB برگه  7444-III)