نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ناتو، شماره شیت 8161-IV ، فرمت jpg   (NATU برگه  8161-IV)