نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ناحیه، شماره شیت 6362-3 ، با فرمت jpg