نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نراب، شماره شیت 7447-I ، فرمت jpg   (NARAB برگه  7447-I)