نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نراق، شماره شیت 6158-II ، فرمت jpg   (NARAQ برگه  6158-II)