نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نره خر کوه، شماره شیت 6359-I ، فرمت jpg   (NARREH KHAR KUH برگه  6359-I)