نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نظام آباد، شماره شیت 6358-III ، فرمت jpg   (NEZAMABAD برگه  6358-III)